عنوان پررنگ

[headings heading=”h1″ type=”bold”]من عنوان کوتاه هستم[/headings]
[headings heading=”h2″ type=”bold”]من عنوان کوتاه هستم[/headings]
[headings heading=”h3″ type=”bold”]من عنوان کوتاه هستم[/headings]
[headings heading=”h4″ type=”bold”]من عنوان کوتاه هستم[/headings]
[headings heading=”h5″ type=”bold”]من عنوان کوتاه هستم[/headings]
[headings heading=”h6″ type=”bold”]من عنوان کوتاه هستم[/headings]

عنوان به طور منظم

[headings heading=”h1″ type=”normal”]من عنوان کوتاه هستم[/headings]
[headings heading=”h2″ type=”normal”]من عنوان کوتاه هستم[/headings]
[headings heading=”h3″ type=”normal”]من عنوان کوتاه هستم[/headings]
[headings heading=”h4″ type=”normal”]من عنوان کوتاه هستم[/headings]
[headings heading=”h5″ type=”normal”]من عنوان کوتاه هستم[/headings]
[headings heading=”h6″ type=”normal”]من عنوان کوتاه هستم[/headings]

عنوان با نماد

[headings icon=”icon-dropbox” class=”with-icon”]عنوان با نماد[headings]

[headings icon=”icon-list-ul” class=”with-icon”]عنوان با نماد[headings]