سبگ جدول یک

[tables cols=”ستون۱,ستون۲,ستون۳,ستون۴” data=”ستون۱۱,ستون۲۱,ستون۳۱,ستون۴۱,ستون۱۲,ستون۲۲,ستون۳۲,ستون۴۲,ستون۱۳,ستون۲۳,ستون۳۳,ستون۴۳,ستون۱۴,ستون۲۴,ستون۳۴,ستون۴۴,ستون۱۵,ستون۲۵,ستون۳۵,ستون۴۵”]

[tables cols=”ستون۱,ستون۲,ستون۳,ستون۴” data=”ستون۱۱,ستون۲۱,ستون۳۱,ستون۴۱,ستون۱۲,ستون۲۲,ستون۳۲,ستون۴۲,ستون۱۳,ستون۲۳,ستون۳۳,ستون۴۳,ستون۱۴,ستون۲۴,ستون۳۴,ستون۴۴,ستون۱۵,ستون۲۵,ستون۳۵,ستون۴۵”]

[tables cols=”ستون۱,ستون۲,ستون۳,ستون۴” data=”ستون۱۱,ستون۲۱,ستون۳۱,ستون۴۱,ستون۱۲,ستون۲۲,ستون۳۲,ستون۴۲,ستون۱۳,ستون۲۳,ستون۳۳,ستون۴۳,ستون۱۴,ستون۲۴,ستون۳۴,ستون۴۴,ستون۱۵,ستون۲۵,ستون۳۵,ستون۴۵”]

[tables cols=”ستون۱,ستون۲,ستون۳,ستون۴” data=”ستون۱۱,ستون۲۱,ستون۳۱,ستون۴۱,ستون۱۲,ستون۲۲,ستون۳۲,ستون۴۲,ستون۱۳,ستون۲۳,ستون۳۳,ستون۴۳,ستون۱۴,ستون۲۴,ستون۳۴,ستون۴۴,ستون۱۵,ستون۲۵,ستون۳۵,ستون۴۵”]